Đăng nhập

Đại Vương Tha Mạng

Đại Vương Tha Mạng

[ Cập nhật lúc: 06:24 29/11/2021 ]

246784 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

sau khi linh khí hồi phục, mọi người chắt chiu từng tơ linh khí, chỉ có lữ thụ, dựa vào hệ thống điểm cảm xúc tiêu cực , oán hận người khác là trở nên mạnh hơn! cậu ta chỉ muốn bảo vệ em gái, nhưng mà thời kì lũ lụt khó có thể tránh khỏi, chỉ đành..... tiện oán hận người khác , trở nên mạnh hơn! vậy thì , chuẩn bị xong chưa, lữ thụ "đại ma vương " tới đây

Danh sách chương

Chapter 347

60

Chapter 346

69

Chapter 345

85

Chapter 344

108

Chapter 343

325

Chapter 342

42

Chapter 341

90

Chapter 340

45

Chapter 339

83

Chapter 338

39

Chapter 337

53

Chapter 336

63

Chapter 335

61

Chapter 334

48

Chapter 333

69

Chapter 332

55

Chapter 331

43

Chapter 330

1132

Chapter 329

1364

Chapter 328

40

Chapter 327

40

Chapter 326

1215

Chapter 325

1439

Chapter 324

49

Chapter 323

1898

Chapter 322

69

Chapter 321

1582

Chapter 320

59

Chapter 319

40

Chapter 318

58

Chapter 317

62

Chapter 316

63

Chapter 315

62

Chapter 314

1300

Chapter 313

50

Chapter 312

1809

Chapter 311

1489

Chapter 310

60

Chapter 309

68

Chapter 308

62

Chapter 307

61

Chapter 306

56

Chapter 305

60

Chapter 304

65

Chapter 303

70

Chapter 302

71

Chapter 301

1417

Chapter 300

71

Chapter 299

69

Chapter 298

80

Chapter 297

70

Chapter 296

67

Chapter 295

66

Chapter 294

92

Chapter 293

63

Chapter 292

76

Chapter 291

83

Chapter 290

75

Chapter 289

58

Chapter 288

95

Chapter 287

75

Chapter 286

78

Chapter 285

71

Chapter 284

66

Chapter 283

69

Chapter 282

93

Chapter 281

942

Chapter 280

1338

Chapter 279

75

Chapter 278

92

Chapter 277

79

Chapter 276

73

Chapter 275

78

Chapter 274

77

Chapter 273

1155

Chapter 272

101

Chapter 271

86

Chapter 270

56

Chapter 269

1003

Chapter 268

85

Chapter 267

94

Chapter 266

1412

Chapter 265

50

Chapter 264

86

Chapter 263

74

Chapter 262

103

Chapter 261

62

Chapter 260

88

Chapter 259

1287

Chapter 258

90

Chapter 257

78

Chapter 256

77

Chapter 255

105

Chapter 254

99

Chapter 253

1075

Chapter 252

1520

Chapter 251

101

Chapter 250

129

Chapter 249

1267

Chapter 248

115

Chapter 247

109

Chapter 246

99

Chapter 245

919

Chapter 244

109

Chapter 243

85

Chapter 242

77

Chapter 241

121

Chapter 240

116

Chapter 239

117

Chapter 238

128

Chapter 237

131

Chapter 236

155

Chapter 235

125

Chapter 234

87

Chapter 233

1251

Chapter 232

1249

Chapter 231

155

Chapter 230

178

Chapter 229

182

Chapter 228

219

Chapter 227

150

Chapter 226

166

Chapter 225

109

Chapter 224

798

Chapter 223

89

Chapter 222

1492

Chapter 221

197

Chapter 220

857

Chapter 219

158

Chapter 218

190

Chapter 217

169

Chapter 216

111

Chapter 216

161

Chapter 215

192

Chapter 214

163

Chapter 213

294

Chapter 212

345

Chapter 211

198

Chapter 210

181

Chapter 209

227

Chapter 208

166

Chapter 207

208

Chapter 206

250

Chapter 205

217

Chapter 204

202

Chapter 203

225

Chapter 202

218

Chapter 201

236

Chapter 200

211

Chapter 199

199

Chapter 198

194

Chapter 197

212

Chapter 196

132

Chapter 195

239

Chapter 194

185

Chapter 193

204

Chapter 192

140

Chapter 191

145

Chapter 190

220

Chapter 189

119

Chapter 188

151

Chapter 187

237

Chapter 186

254

Chapter 185

135

Chapter 184

306

Chapter 183

275

Chapter 182

149

Chapter 181

143

Chapter 180

156

Chapter 179

161

Chapter 178

179

Chapter 177

287

Chapter 176

263

Chapter 175

264

Chapter 174

281

Chapter 173

221

Chapter 172

237

chapter 171

133

chapter 170

172

chapter 169

224

chapter 168

162

chapter 167

184

Chapter 166

251

Chapter 165

242

Chapter 164

156

Chapter 163

244

Chapter 162

219

Chapter 161

260

Chapter 160

224

Chapter 159

198

Chapter 158

230

Chapter 157

212

Chapter 156

263

Chapter 155

251

Chapter 154

280

Chapter 153

238

Chapter 152

344

chapter 151

199

chapter 150

173

chapter 149

180

chapter 148

170

chapter 147

176

chapter 146

178

chapter 145

205

chapter 144

169

chapter 143

190

chapter 142

210

chapter 141

178

chapter 140

1521

chapter 139

170

chapter 138

157

chapter 137

150

chapter 136

164

chapter 135

153

chapter 134

168

chapter 133

154

chapter 132

173

chapter 131

144

chapter 130

1377

chapter 129

177

chapter 128

152

chapter 127

156

chapter 126

148

chapter 125

151

chapter 124

140

chapter 123

160

chapter 122

165

chapter 121

155

chapter 120

123

chapter 119

138

chapter 118

166

chapter 117

147

chapter 116

131

chapter 115

175

chapter 114

163

chapter 113

147

chapter 112

146

chapter 111

138

chapter 110

124

chapter 109

125

chapter 108

133

chapter 107

160

chapter 106

121

chapter 105

1383

chapter 104

113

chapter 103

121

chapter 102

116

chapter 101

153

chapter 100

128

chapter 99

765

chapter 98

108

chapter 97

119

chapter 96

134

chapter 95

139

chapter 94

149

chapter 93

130

chapter 92

123

chapter 91

147

chapter 90

137

chapter 89

151

chapter 88

146

chapter 87

112

chapter 86

113

chapter 85

167

chapter 84

114

chapter 83

157

chapter 82

158

chapter 81

118

chapter 80

110

chapter 79

100

chapter 78

153

chapter 77

141

chapter 76

955

chapter 75

145

chapter 74

120

chapter 73

108

chapter 72

159

chapter 71

112

chapter 70

167

chapter 69

127

chapter 68

145

chapter 67

165

chapter ngoai truyen 2

105

chapter ngoai truyen 1

124

chapter 66

116

chapter 65

128

chapter 64

117

chapter 63

109

chapter 62

111

chapter 61

122

chapter 60

108

chapter 59

108

chapter 58

108

chapter 57

133

chapter 56

123

chapter 55

117

chapter 54

113

chapter 53

121

chapter 52

105

chapter 51

121

chapter 50

140

chapter 49

112

chapter 48

125

chapter 47

118

chapter 46.5

157

chapter 46

122

chapter 45.5

110

chapter 45

111

chapter 44.5

110

chapter 44

152

chapter 43

123

chapter 42

120

chapter 41

117

chapter 40

118

chapter 39.5

160

chapter 39

107

chapter 38

107

chapter 37.5

113

chapter 37

103

chapter 36.5

111

chapter 36

105

chapter 35.5

125

chapter 35

123

chapter 34.5

139

chapter 34

137

chapter 33.5

135

chapter 33

127

chapter 32.5

128

chapter 32

125

chapter 31.5

158

chapter 31

111

chapter 30.5

120

chapter 30

137

chapter 29.5

165

chapter 29

118

chapter 28.5

134

chapter 28

136

chapter 27.5

130

chapter 27

142

chapter 26.5

164

chapter 26

137

chapter 25.5

142

chapter 25

155

chapter 24.5

145

chapter 24

178

chapter 23.5

128

chapter 23

124

chapter 22.5

174

chapter 22

161

chapter 21.5

144

chapter 21

190

chapter 20.5

145

chapter 20

140

chapter 19.5

136

chapter 19

167

chapter 18.5

186

chapter 18

320

chapter 17.5

2953

chapter 17

2529

chapter 16.5

2224

chapter 16

2579

chapter 15.5

2130

chapter 15

2019

chapter 14.5

2397

chapter 14

2345

chapter 13.5

2634

chapter 13

2512

chapter 12.5

2391

chapter 12

2655

chapter 11.5

2458

chapter 11

2725

chapter 10.5

2932

chapter 10

2839

chapter 9.5

3677

chapter 9

3340

chapter 8.5 video

2629

chapter 8

3237

chapter 7.5

3238

chapter 7

3344

chapter 6.5

3814

chapter 6

4087

chapter 5

4602

chapter 4

4553

chapter 3

5281

chapter 2

6031

chapter 1

11007

2 bình luận

cuocdoiphaicogang
cuocdoiphaicogang Nhất đoạn đấu khí

Trả lời
09:40 - 27/11/2021
cuocdoiphaicogang
cuocdoiphaicogang Nhất đoạn đấu khí

Trả lời
09:08 - 27/11/2021