Đăng nhập

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

[ Cập nhật lúc: 09:17 30/11/2021 ]

1809357 Lượt xem

Đang tiến hành

6.8 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Danh sách chương

Chapter 468

28

Chapter 467

66

Chapter 466

60

Chapter 465

71

Chapter 464

79

Chapter 463

64

Chapter 462

86

Chapter 461

90

Chapter 460

1476

Chapter 459

152

Chapter 458

1274

Chapter 457

139

Chapter 456

89

Chapter 455

104

Chapter 454

70

Chapter 453

42

Chapter 452

73

Chapter 451

138

Chapter 450

60

Chapter 449

45

Chapter 448

47

Chapter 447

63

Chapter 446

71

Chapter 445

63

Chapter 444

68

Chapter 443

52

Chapter 442

60

Chapter 441

65

Chapter 440

68

Chapter 439

49

Chapter 438

59

Chapter 437

56

Chapter 436

1884

Chapter 435

73

Chapter 434

1607

Chapter 433

1824

Chapter 432

77

Chapter 431

44

Chapter 430

925

Chapter 429

73

Chapter 428

69

Chapter 427

74

Chapter 426

85

Chapter 425

78

Chapter 424

1116

Chapter 423

78

Chapter 422

73

Chapter 421

80

Chapter 420

109

Chapter 419

91

Chapter 418

954

Chapter 417

76

Chapter 416

79

Chapter 415

104

Chapter 414

106

Chapter 413

82

Chapter 412

99

Chapter 411

83

Chapter 410

111

Chapter 409

1187

Chapter 408

96

Chapter 407

93

Chapter 406

109

Chapter 405

99

Chapter 404

1171

Chapter 403

134

Chapter 402

1144

Chapter 401

854

Chapter 400

119

Chapter 399

98

Chapter 398

973

Chapter 397

78

Chapter 396

97

Chapter 395

102

Chapter 394

180

Chapter 393

1341

Chapter 392

90

Chapter 391

116

Chapter 390

127

Chapter 389

79

Chapter 388

76

Chapter 387

170

Chapter 386

1115

Chapter 385

160

Chapter 384

162

Chapter 383

156

Chapter 382

100

Chapter 381

1075

Chapter 380

1126

Chapter 379

1171

Chapter 378

80

Chapter 377

82

Chapter 376

166

Chapter 375

157

Chapter 374

108

Chapter 373

144

Chapter 372

185

Chapter 371

169

Chapter 370

168

Chapter 369

124

Chapter 368

116

Chapter 367

163

Chapter 366

106

Chapter 365

186

Chapter 364

108

Chapter 363

111

Chapter 362

212

Chapter 361

204

Chapter 360

193

Chapter 359

192

Chapter 358

173

Chapter 357

181

Chapter 356

215

Chapter 355

190

Chapter 354

142

chapter 353

237

chapter 352

152

chapter 351

187

Chapter 350

268

chapter 349

303

chapter 348

164

chapter 347

167

chapter 346

154

Chapter 345

261

chapter 344

213

chapter 343

141

chapter 342

139

chapter 341

132

Chapter 340

229

Chapter 339

150

chapter 338

192

chapter 337

156

chapter 336

150

Chapter 335

252

Chapter 334

165

Chapter 333

235

Chapter 332

199

Chapter 331

268

Chapter 330

201

Chapter 329

209

Chapter 328

228

Chapter 327

165

Chapter 326

254

Chapter 325

196

Chapter 324

335

Chapter 323

255

Chapter 322

275

chapter 321

183

chapter 320

178

chapter 319

199

chapter 318

170

chapter 317

162

chapter 316

179

chapter 315

172

chapter 314

176

chapter 313

187

chapter 312

167

chapter 311

200

chapter 310

172

chapter 309

215

chapter 308

143

chapter 307

185

chapter 306

168

chapter 305

146

chapter 304

166

chapter 303

181

chapter 302

145

chapter 301

160

chapter 300

183

chapter 299

149

chapter 298

184

chapter 297

193

chapter 296

181

chapter 295

192

chapter 294

145

chapter 293

171

chapter 292

136

chapter 291

144

chapter 290

158

chapter 289

189

chapter 288

1589

chapter 287

142

chapter 286

167

chapter 285

171

chapter 284

141

chapter 283

134

chapter 282

141

chapter 281

179

chapter 280

137

chapter 279

137

chapter 278

125

chapter 277

167

chapter 276

173

chapter 275

132

chapter 274

167

chapter 273

168

chapter 272

135

chapter 271

1004

chapter 270

165

chapter 269

173

chapter 268

119

chapter 267

127

chapter 266

124

chapter 265

131

chapter 264

166

chapter 263

126

chapter 262

126

chapter 261

163

chapter 260

127

chapter 259

141

chapter 258

122

chapter 257

132

chapter 256

137

chapter 255

145

chapter 254

121

chapter 253

151

chapter 252

127

chapter 251

129

chapter 250

154

chapter 249

123

chapter 248

120

chapter 247

128

chapter 246

121

chapter 245

166

chapter 244

126

chapter 243

128

chapter 242

130

chapter 241

166

chapter 240

161

chapter 239

154

chapter 238

134

chapter 237

122

chapter 236

122

chapter 235

169

chapter 234

147

chapter 233

146

chapter 232

149

chapter 231

115

chapter 230

135

chapter 229 fix

122

chapter 228 fix

153

chapter 227

116

chapter 226

87

chapter 225

111

chapter 224

103

chapter 223

100

chapter 222

110

chapter 221

100

chapter 220

104

chapter 219

99

chapter 218

91

chapter 217

88

chapter 216

85

chapter 215

96

chapter 214

105

chapter 213

103

chapter 212

83

chapter 211

108

chapter 210

106

chapter 209

99

chapter 208

97

chapter 207

98

chapter 206

98

chapter 205

92

chapter 204

109

chapter 203

82

chapter 202

101

chapter 201

79

chapter 200

97

chapter 199

89

chapter 198

94

chapter 197

98

chapter 196

94

chapter 195

91

chapter 194

106

chapter 193

83

chapter 192

108

chapter 191

100

chapter 190

78

chapter 189

90

chapter 188

105

chapter 187

117

chapter 186

97

chapter 185

106

chapter 184

92

chapter 183

92

chapter 182

102

chapter 181

93

chapter 180

90

chapter 179

107

chapter 178

81

chapter 177

93

chapter 176

89

chapter 175

83

chapter 174

84

chapter 173

107

chapter 172

105

chapter 171

109

chapter 170

102

chapter 169

75

chapter 168

100

chapter 167

88

chapter 166

82

chapter 165

98

chapter 164

103

chapter 163

111

chapter 162

101

chapter 161

101

chapter 160

86

chapter 159

107

chapter 158

99

chapter 157

94

chapter 156

107

chapter 155

108

chapter 154

92

chapter 153

97

chapter 152

98

chapter 151

104

chapter 150

115

chapter 149

101

chapter 148

94

chapter 147

86

chapter 146

96

chapter 145

98

chapter 144

103

chapter 143 fix

97

chapter 142

93

chapter 141

91

chapter 140

108

chapter 139

79

chapter 138

107

chapter 137

145

chapter 136

151

chapter 135

144

chapter 134

128

chapter 133

139

chapter 132

131

chapter 131

141

chapter 130

130

chapter 129

138

chapter 128

138

chapter 127

156

chapter 126

141

chapter 125 video

141

chapter 124

116

chapter 123

106

chapter 122

152

chapter 121

140

chapter 120

138

chapter 119

127

chapter 118

133

chapter 117

129

chapter 116

136

chapter 115

142

chapter 114

148

chapter 113

194

chapter 112

143

chapter 111

155

chapter 110

136

chapter 109

142

chapter 108

116

chapter 107

111

chapter 106

124

chapter 105

125

chapter 104

113

chapter 103

153

chapter 102

9419

chapter 101

8387

chapter 100

8962

chapter 99

7212

chapter 98

7794

chapter 97

8436

chapter 96

7796

chapter 95

7513

chapter 94

7662

chapter 93

8007

chapter 92

7995

chapter 91

7523

chapter 90

8363

chapter 89

7431

chapter 88

8065

chapter 87

7591

chapter 86

7380

chapter 85

9189

chapter 84

8690

chapter 83

7525

chapter 82

7966

chapter 81

8753

chapter 80

8942

chapter 79

7496

chapter 78

8046

chapter 77

7531

chapter 76

7615

Chapter 75

10212

Chapter 74

8950

Chapter 73

8661

Chapter 72

9613

Chapter 71

8297

Chapter 70

9883

Chapter 69

11648

Chapter 68

10255

Chapter 67

11273

Chapter 66

10854

Chapter 65

10140

Chapter 64

11421

Chapter 63

10764

Chapter 62

10833

Chapter 61

10575

Chapter 60

12239

Chapter 59

11016

Chapter 58

10801

Chapter 57

10658

Chapter 56

11443

chapter 55

13550

chapter 54

9743

chapter 53

10030

Chapter 52

11039

chapter 51

9569

chapter 50

11137

chapter 49

10797

chapter 48

9581

chapter 47

10566

chapter 46

11305

chapter 45

9767

chapter 44

11290

chapter 43

11405

Chapter 42

10926

Chapter 41

10891

Chapter 40

13772

Chapter 39

13239

Chapter 38

10783

Chapter 37

10825

Chapter 36

13113

Chapter 35

13240

Chapter 34

11264

Chapter 33

11615

Chapter 32

14121

Chapter 31

13506

Chapter 30

12946

Chapter 29

11929

Chapter 28

12105

Chapter 27

12368

Chapter 26

14851

Chapter 25

15279

Chapter 24

14066

Chapter 23

15552

Chapter 22

16344

Chapter 21

15210

Chapter 20

17016

Chapter 19

16361

Chapter 18

15292

Chapter 17

15786

Chapter 16

16535

Chapter 15

16527

Chapter 14

16839

Chapter 13

18590

Chapter 12

19759

Chapter 11

17607

Chapter 10

19277

Chapter 9

17435

Chapter 8

18162

Chapter 7

19397

Chapter 6

31222

Chapter 5

24309

Chapter 4

25339

Chapter 3

26571

Chapter 2

29229

Chapter 1

49657

1 bình luận

anhbeo100895
anhbeo100895 Tứ đoạn đấu khí

me m ad bo tien de coi may bien bao nay a

Trả lời
08:05 - 24/06/2021