Đăng nhập

Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

[ Cập nhật lúc: 09:21 27/11/2021 ]

14010818 Lượt xem

Đang tiến hành

5.3 (5 người đã đánh giá)

Nội dung

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"

Danh sách chương

Chapter 583

454

Chapter 582

442

Chapter 581

473

Chapter 580

663

Chapter 579

3945

Chapter 578

2631

Chapter 577

421

Chapter 576

176

Chapter 575

149

Chapter 574

1974

Chapter 573

1395

Chapter 572

131

Chapter 571

133

Chapter 570

140

Chapter 569

132

Chapter 568

1519

Chapter 567

154

Chapter 566

1668

Chapter 565

148

Chapter 564

106

Chapter 563

161

Chapter 562

170

Chapter 561

163

Chapter 560

170

Chapter 559

159

Chapter 558

167

Chapter 557

156

Chapter 556

166

Chapter 555

209

Chapter 554

962

Chapter 553

152

Chapter 552

161

Chapter 551

123

Chapter 550

1036

Chapter 549

219

Chapter 548

143

Chapter 547

1501

Chapter 546

152

Chapter 545

146

Chapter 544

159

Chapter 543

1283

Chapter 542

195

Chapter 541

192

Chapter 540

1600

Chapter 359

206

Chapter 358

192

Chapter 357

253

Chapter 536

1736

Chapter 535

1347

Chapter 534

158

Chapter 533

1454

Chapter 532

209

Chapter 531

193

Chapter 530

188

Chapter 529

207

Chapter 528

289

Chapter 527

283

Chapter 526

252

Chapter 525

211

Chapter 524

185

Chapter 523

230

Chapter 522

245

Chapter 521

269

Chapter 520

262

Chapter 519

232

Chapter 518

191

Chapter 517

143

Chapter 516

261

Chapter 515

242

Chapter 514

294

Chapter 513

349

Chapter 512

358

Chapter 511

375

Chapter 510

388

Chapter 509

397

Chapter 508

394

Chapter 507

404

Chapter 506

399

Chapter 505

396

Chapter 504

398

Chapter 503

443

Chapter 502

363

Chapter 501

359

Chapter 500

352

Chapter 499

512

Chapter 498

474

Chapter 497

490

Chapter 496

362

Chapter 495

383

Chapter 494

448

Chapter 493

418

Chapter 492

444

Chapter 491

463

Chapter 490

437

Chapter 489

419

Chapter 488

472

Chapter 487

442

Chapter 486

463

Chapter 485

509

Chapter 484

414

Chapter 483

509

Chapter 482

420

Chapter 481

412

Chapter 480

2232

chapter 479

464

chapter 478

322

chapter 477

373

chapter 476

286

chapter 475

224

chapter 474

235

chapter 473

246

chapter 472

277

chapter 471

255

chapter 470

305

chapter 469

238

chapter 468

278

chapter 467

232

chapter 466

229

chapter 465

197

chapter 464

255

chapter 463

237

chapter 462

186

chapter 461

238

chapter 460

243

chapter 459

205

chapter 458

220

chapter 457

186

chapter 456

199

chapter 455

185

chapter 454

191

chapter 453

215

chapter 452

203

chapter 451

193

chapter 450

187

chapter 449

228

chapter 448

234

chapter 447

187

chapter 446

213

chapter 445

192

chapter 444

226

chapter 443

245

chapter 442

195

chapter 441

210

chapter 440

196

chapter 439

208

chapter 438

197

chapter 437

173

chapter 436

186

chapter 435

209

chapter 434

225

chapter 433

170

chapter 432

252

chapter 431

193

chapter 430

222

chapter 429

171

chapter 428

212

chapter 427

182

chapter 426

175

chapter 425

210

chapter 424

1721

chapter 423

173

chapter 422

181

chapter 421

213

chapter 420

180

chapter 419

198

chapter 418

167

chapter 417

178

chapter 416

175

chapter 415

190

chapter 414

214

chapter 413

166

chapter 412

199

chapter 411

183

chapter 410

236

chapter 409

171

chapter 408

217

chapter 407

175

chapter 406

169

chapter 405

167

chapter 404

190

chapter 403

196

chapter 402

218

chapter 401

221

chapter 400

239

chapter 399

303

chapter 398

439

chapter 397

11809

chapter 396

7305

chapter 395

10489

chapter 394

6260

chapter 393

5859

chapter 392

5528

chapter 391 video

5382

chapter 390

7050

chapter 389

12391

chapter 388

11118

chapter 387

9080

chapter 386

9373

chapter 385

9496

chapter 384

9111

chapter 383

9985

chapter 382

10394

chapter 381

10514

chapter 380

11817

chapter 379

10616

chapter 378

12048

chapter 377

12091

chapter 376

12234

chapter 375

12372

chapter 374

11889

chapter 373

12090

chapter 372

12021

chapter 371

12732

chapter 370

14027

chapter 369

13456

Chapter 368

14414

chapter 367

14238

chapter 366

14480

chapter 365

15291

chapter 364

13539

chapter 363

14374

Chapter 362

20498

Chapter 361

17408

chapter 360

16847

chapter 359

15381

chapter 358

15527

chapter 357

14882

Chapter 356

14818

chapter 355

16582

Chapter 354

18959

Chapter 353

21425

Chapter 352

18641

Chapter 351

19687

Chapter 350

19722

Chapter 349

18167

Chapter 348

15931

Chapter 347

16628

Chapter 346

14953

Chapter 345

18822

Chapter 344

14233

Chapter 343

14087

chapter 342

14427

chapter 341

14169

chapter 340

14893

chapter 339

14350

chapter 338

14131

chapter 337

14696

chapter 336

14274

chapter 335

13832

chapter 334

13929

chapter 333

13577

chapter 332

13695

Chapter 331 video

13579

Chapter 330

15756

Chapter 329

13281

Chapter 328

15034

Chapter 327

13421

Chapter 326

13514

Chapter 325

13064

Chapter 324

16119

Chapter 323

13136

Chapter 322

13767

Chapter 321

13162

Chapter 320

14893

Chapter 319

13004

Chapter 318

15110

Chapter 317

15648

Chapter 316 video

14596

Chapter 315

14387

Chapter 314

15142

Chapter 313

14529

Chapter 312

17213

Chapter 311

14521

Chapter 310

15140

Chapter 309

17807

Chapter 308

15649

Chapter 307

15247

Chapter 306

19925

Chapter 305

15577

Chapter 304

16352

Chapter 303

14606

Chapter 302

17889

Chapter 301

15705

Chapter 300

18676

Chapter 299

14553

Chapter 298

15430

Chapter 297

15868

Chapter 296

16343

Chapter 295

14859

Chapter 294

15734

Chapter 293

13864

Chapter 292

16594

Chapter 291

16713

Chapter 290

16586

Chapter 289

14422

Chapter 288

17050

Chapter 287

15048

Chapter 286

16203

Chapter 285

15324

Chapter 284

19543

Chapter 283

16623

Chapter 282

19678

Chapter 281

14346

Chapter 280

19603

Chapter 279

15466

Chapter 278

17829

Chapter 277

15294

Chapter 276

19754

Chapter 275

17308

Chapter 274

20288

Chapter 273

16279

Chapter 272

20791

Chapter 271

17314

Chapter 270

22505

Chapter 269

17112

Chapter 268

21659

Chapter 267

18511

Chapter 266

21205

Chapter 265

17893

Chapter 264

26810

Chapter 263

19057

Chapter 262

25320

Chapter 261

23743

Chapter 260

32754

Chapter 259

24540

Chapter 258

26498

Chapter 257

20813

Chapter 256

27746

Chapter 255

23479

Chapter 254

30006

Chapter 253

21673

Chapter 252

29535

Chapter 251

23955

Chapter 250

34926

Chapter 249

25073

Chapter 248

32727

Chapter 247

33476

Chapter 246

35013

Chapter 245

32929

Chapter 244

31839

Chapter 243

35800

Chapter 242

23484

Chapter 241

39995

Chapter 240

37037

Chapter 239

35929

Chapter 238

32300

Chapter 237

33942

Chapter 236

32619

Chapter 235

39150

Chapter 234

41815

Chapter 233

33162

Chapter 232

30198

Chapter 231

31498

Chapter 230

31704

Chapter 229

30678

Chapter 228

33135

Chapter 227

30967

Chapter 226

30286

Chapter 225

31115

Chapter 224

31829

Chapter 223

32459

Chapter 222

31964

Chapter 221

30241

Chapter 220

30078

Chapter 219

29055

Chapter 218

28790

Chapter 217

28032

Chapter 216

28113

Chapter 215

29625

Chapter 214

28619

Chapter 213

33032

Chapter 212

29461

Chapter 211

38293

Chapter 210

31479

Chapter 209

36734

Chapter 208

30225

Chapter 207

31471

Chapter 206

30272

Chapter 205

30940

Chapter 204

30565

Chapter 203

35635

Chapter 202

42138

Chapter 201

23506

Chapter 200

42109

Chapter 199

34114

Chapter 198

38966

Chapter 197

33717

Chapter 196

33215

Chapter 195

31705

Chapter 194

31687

Chapter 193

32818

Chapter 192

33209

Chapter 191

34935

Chapter 190

37814

Chapter 189

39164

Chapter 188

47277

Chapter 187

42687

Chapter 186

41866

Chapter 185

39404

Chapter 184

37455

Chapter 183

40184

Chapter 182

38240

Chapter 181

39056

Chapter 180

42518

Chapter 179

42595

Chapter 178

36302

Chapter 177

37756

Chapter 176

42535

Chapter 175

43759

Chapter 174

40946

Chapter 173

41404

Chapter 172

39072

Chapter 171

38224

Chapter 170

43311

Chapter 169

44074

Chapter 168

43741

Chapter 167

44574

Chapter 166

48520

Chapter 165

45380

Chapter 164

47456

Chapter 163

47543

Chapter 162

50623

Chapter 161

48898

Chapter 160

50005

Chapter 159

48851

Chapter 158

38996

Chapter 157

47812

Chapter 156

45519

Chapter 155

42605

Chapter 154

43582

Chapter 153

79521

Chapter 152

40834

Chapter 151

41358

Chapter 150

44785

Chapter 149

40675

Chapter 148

42583

Chapter 147

40633

Chapter 146

41367

Chapter 145

43393

Chapter 144

40595

Chapter 143

44015

Chapter 142

45091

Chapter 141

44371

Chapter 140

44761

Chapter 139

44971

Chapter 138

44601

Chapter 137

39365

Chapter 136

40303

Chapter 135

40114

Chapter 134

39956

Chapter 133

40608

Chapter 132

41642

Chapter 131

43531

Chapter 130

43097

Chapter 129

42545

Chapter 128

42858

Chapter 127

43380

Chapter 126

41811

Chapter 125

43935

Chapter 124

43746

Chapter 123

42185

Chapter 122

42271

Chapter 121

42065

Chapter 120

44140

Chapter 119

43956

Chapter 118

46624

Chapter 117

45333

Chapter 116

45950

Chapter 115

48066

Chapter 114

44834

Chapter 113

44949

Chapter 112

46622

Chapter 111

43415

Chapter 110

44647

Chapter 109

41346

Chapter 108

40800

Chapter 107

40860

Chapter 106

41390

Chapter 105

41374

Chapter 104

42111

Chapter 103

42518

Chapter 102

43668

Chapter 101

47369

Chapter 100

50822