Đăng nhập

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

[ Cập nhật lúc: 03:38 27/11/2021 ]

10015631 Lượt xem

Đang tiến hành

6.2 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Danh sách chương

Chapter 362

99

Chapter 361.5

243

Chapter 361

169

Chapter 360.5

186

Chapter 360

339

Chapter 359.5

632

Chapter 359

394

Chapter 358.5

205

Chapter 358

615

Chapter 357.5

616

Chapter 357

392

Chapter 356.5

467

Chapter 356

189

Chapter 355.5

1451

Chapter 355

151

Chapter 354.5

1184

Chapter 354

1765

Chapter 353.5

132

Chapter 353

128

Chapter 352.5

133

Chapter 352

123

Chapter 351.5

146

Chapter 351

131

Chapter 350.5

156

Chapter 350

1606

Chapter 349.5

141

Chapter 349

123

Chapter 348.5

139

Chapter 348

119

Chapter 347.5

134

Chapter 347

122

Chapter 346

130

Chapter 345.5

127

Chapter 345

123

Chapter 344.5

140

Chapter 344

1784

Chapter 343.5

157

Chapter 343

152

Chapter 342.5

144

Chapter 342

1863

Chapter 341.5

151

Chapter 341

1768

Chapter 340.5

166

Chapter 340

166

Chapter 339.5

179

Chapter 339

134

Chapter 338.5

166

Chapter 338

149

Chapter 377.5

963

Chapter 337

209

Chapter 336.5

138

Chapter 336

143

Chapter 335.5

135

Chapter 335

131

Chapter 334.5

121

Chapter 334

126

Chapter 333.5

1404

Chapter 333

132

Chapter 332.5

0

Chapter 332

1287

Chapter 331.5

146

Chapter 331

155

Chapter 330.5

161

Chapter 330

1281

Chapter 329.5

162

Chapter 329

158

Chapter 328.5

156

Chapter 328

144

Chapter 327.5

1471

Chapter 327

177

Chapter 326.5

157

Chapter 326

142

Chapter 325.5

157

Chapter 325

165

Chapter 324.5

182

Chapter 324

184

Chapter 323.5

171

Chapter 323

179

Chapter 332.5

236

Chapter 322

1136

Chapter 321.5

183

Chapter 321

1527

Chapter 320.5

170

Chapter 320

984

Chapter 319.5

465

Chapter 319

183

Chapter 318.5

1743

Chapter 318

172

Chapter 317.5

1263

Chapter 317

287

Chapter 316.5

204

Chapter 316

202

Chapter 315.5

268

Chapter 315

1554

Chapter 314.5

230

Chapter 314

229

Chapter 313.5

246

Chapter 313

292

Chapter 312.5

223

Chapter 312

190

Chapter 311.5

1416

Chapter 311

198

Chapter 310.5

219

Chapter 310

1110

Chapter 309.5

1219

Chapter 309

210

Chapter 308.5

200

Chapter 308

232

Chapter 307.5

224

Chapter 307

227

Chapter 306.5

217

Chapter 306

232

Chapter 305.5

265

Chapter 305

173

Chapter 304.5

228

Chapter 304

225

Chapter 303.5

259

Chapter 303

278

Chapter 302.5

272

Chapter 302

219

Chapter 301.5

241

Chapter 301

210

Chapter 300.5

253

Chapter 300

219

Chapter 299.5

270

Chapter 299

245

Chapter 298.5

245

Chapter 298

224

Chapter 297.5

196

Chapter 297

237

Chapter 296.5

241

Chapter 296

213

Chapter 295.5

215

Chapter 295

226

Chapter 294.5

275

Chapter 294

219

Chapter 293.5

245

Chapter 293

227

Chapter 292.5

248

Chapter 292

247

Chapter 291.5

240

Chapter 291

180

Chapter 290.5

174

Chapter 290

9811

Chapter 289.5

361

Chapter 289

341

Chapter 288.5

336

Chapter 288

372

Chapter 287.5

444

Chapter 287

427

Chapter 286.5

440

Chapter 286

380

chapter 285.5

403

chapter 285

364

Chapter 284

441

Chapter 283.5

453

chapter 283

403

chapter 282.5

1853

chapter 282

1894

Chapter 281.5

477

Chapter 281

429

Chapter 280.5

424

Chapter 280

413

Chapter 279.5

1989

Chapter 279

434

Chapter 278.5

451

Chapter 278

433

Chapter 277.5

311

Chapter 277

404

Chapter 276.5

432

Chapter 276

428

Chapter 275.5

355

Chapter 275

396

Chapter 274.5

415

Chapter 274

382

chapter 273.5

342

chapter 273

237

Chapter 272.5

577

Chapter 272

502

Chapter 271.5

448

chapter 271

422

chapter 270.5

301

chapter 270

292

chapter 269.5

292

chapter 269

3421

chapter 268.5

3407

chapter 268

243

chapter 267.5

234

chapter 267

273

chapter 266.5

3395

chapter 266

241

chapter 265.5

251

chapter 265

263

chapter 264.5

253

chapter 264

226

chapter 263.5

241

chapter 263

250

chapter 262.5

243

chapter 262

207

chapter 261.5

238

chapter 261

250

chapter 260.5

237

chapter 260

281

chapter 259.5

3373

chapter 259

200

chapter 258.5

3352

chapter 258

229

chapter 257.5

208

chapter 257

226

chapter 256.2

3408

chapter 256

181

chapter 255.5

200

chapter 255

193

chapter 254.5

175

chapter 254

186

chapter 253.5

3316

chapter 253

193

chapter 252.5

207

chapter 252

202

chapter 251.5

3309

chapter 251

220

chapter 250.5 fix

173

chapter 250

204

chapter 249.5

3324

chapter 249

190

chapter 248.5

169

chapter 248

177

chapter 247.5

3327

chapter 247

210

chapter 246.5

157

chapter 246

188

chapter 245.5

3349

chapter 245

3317

chapter 244.5

158

chapter 244

215

chapter 243.5

3313

chapter 243

187

chapter 242.5

161

chapter 242

171

chapter 241.5

3305

chapter 241

172

chapter 240.5

163

chapter 240

164

chapter 239.5

184

chapter 239

171

chapter 238.5

215

chapter 238

201

chapter 237.5

3309

chapter 237

192

chapter 236.5

203

chapter 236

173

chapter 235.5

208

chapter 235

163

chapter 234.5

162

chapter 234

231

chapter 233.5

3301

chapter 233

171

chapter 232.5

210

chapter 232

160

chapter 231.5

176

chapter 231

169

chapter 230.5

259

chapter 230

164

chapter 229.5

155

chapter 229

158

chapter 228.5

151

chapter 228

151

chapter 227.5

305

chapter 227

202

chapter 226.5

258

chapter 226

258

chapter 225.5

278

chapter 225

325

chapter 224.5

254

chapter 224

258

chapter 223.5

242

chapter 223

314

chapter 222.5

269

chapter 222

303

chapter 221

289

chapter 220.5

285

chapter 220

287

chapter 219.5

298

chapter 219

291

chapter 218.5

268

chapter 218

269

chapter 217.5

273

chapter 217

275

chapter 216.5

276

chapter 216

303

chapter 215.5

272

chapter 215

284

chapter 214.5

288

chapter 214

308

chapter 213.5

282

chapter 213

300

chapter 212.5

327

Chapter 212

160

chapter 211.5

501

Chapter 211

159

Chapter 210.5

138

Chapter 210

149

Chapter 209.5

1258

Chapter 209

144

Chapter 208.5

135

Chapter 208

1150

Chapter 207.5

137

Chapter 207

145

Chapter 206.5

1387

chapter 206

137

chapter 205

24250

chapter 204

644

chapter 203

397

chapter 202

446

chapter 201

575

chapter 200

471

chapter 199

327

chapter 198

433

chapter 197

503

chapter 196

463

chapter 195

443

chapter 194

426

chapter 193

425

chapter 192

540

chapter 191

441

chapter 190

402

chapter 189

457

chapter 188

431

chapter 187

573

chapter 186

20312

chapter 185

19368

chapter 184

20631

Chapter 183

19640

Chapter 182

20692

Chapter 181

22542

Chapter 180

21487

chapter 179

22483

chapter 178

22801

chapter 177

20561

Chapter 176

22665

Chapter 175

21517

Chapter 174

22946

Chapter 173

23151

Chapter 172

24432

Chapter 171

25236

Chapter 170

26323

Chapter 169

18869

Chapter 168

19792

Chapter 167

25703

Chapter 166

20442

Chapter 165

11986

Chapter 164

9977

Chapter 163

22735

Chapter 162

22869

chapter 161

18685

Chapter 160

19775

Chapter 159

18689

Chapter 158

14828

Chapter 157

20621

Chapter 156

19145

Chapter 155

571

Chapter 154

398

Chapter 153

534

Chapter 152

357

Chapter 151

430

Chapter 150

458

Chapter 149

460

Chapter 148

503

Chapter 147

437

Chapter 146

593

Chapter 145

312

Chapter 144

408

Chapter 143

423

Chapter 142

361

Chapter 141

297

Chapter 140

451

Chapter 139

678

Chapter 138

481

Chapter 137

633

Chapter 136

628

Chapter 135

601

Chapter 134

477

Chapter 133

620

Chapter 132

433

Chapter 131

551

Chapter 130

655

Chapter 129

558

Chapter 128

554

Chapter 127

568

Chapter 126

420

Chapter 125

591

Chapter 124

509

Chapter 123

505

Chapter 122

575

Chapter 121

591

Chapter 120

423

Chapter 119

481

Chapter 118

484

Chapter 117

589

Chapter 116

477

Chapter 115

538

Chapter 114

456

Chapter 113

444

Chapter 112

510

Chapter 111

491

Chapter 110

507

Chapter 109

490

Chapter 108

372

Chapter 107

470

Chapter 106

511

Chapter 105

482

Chapter 104

433

Chapter 103

477

Chapter 102

426

Chapter 101

485

Chapter 100

545

Chapter 99

37508

Chapter 98

30356

Chapter 97

38110

Chapter 96

33124

Chapter 95

40503

Chapter 94

34346

Chapter 93

42060

Chapter 92

34312

Chapter 91

53679

Chapter 90

43181

Chapter 89

44223

Chapter 88

37499

Chapter 87

44972

Chapter 86

37222

Chapter 85

47939

Chapter 84

38161

Chapter 83

52129

Chapter 82

49170

Chapter 81

50132

Chapter 80

48826

Chapter 79

49237

Chapter 78

62270

Chapter 77

52082

Chapter 76

59375

Chapter 75

49411

Chapter 74

65087

Chapter 73

49855

Chapter 72

56314

Chapter 71

65778

Chapter 70

58682

Chapter 69

57914

Chapter 68

57675

Chapter 67

62164

Chapter 66

74543

Chapter 65

61625

Chapter 64

52760

Chapter 63

52594

Chapter 62

52483

Chapter 61

52972

Chapter 60

53894

Chapter 59

53965

Chapter 58

56200

Chapter 57

63098

Chapter 56

55789

Chapter 55

53075

Chapter 54

56599

Chapter 53

58219

Chapter 52

54878

Chapter 51

55572

Chapter 50

55865

Chapter 49

55076

Chapter 48

54562

Chapter 47

54911

Chapter 46

56735

Chapter 45

55264

Chapter 44

53771

Chapter 43

57767

Chapter 42

56134

Chapter 41

62232

Chapter 40

58385

Chapter 39

53621

Chapter 38

54935

Chapter 37

58039

Chapter 36

54780

Chapter 35

55707

Chapter 34

64128

Chapter 33

63402

Chapter 32

59635

Chapter 31

64569

Chapter 30

56952

Chapter 29

61653