Đăng nhập

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

[ Cập nhật lúc: 03:43 30/11/2021 ]

10020111 Lượt xem

Đang tiến hành

6.2 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Danh sách chương

Chapter 363

76

Chapter 362.5

187

Chapter 362

160

Chapter 361.5

287

Chapter 361

197

Chapter 360.5

208

Chapter 360

378

Chapter 359.5

657

Chapter 359

417

Chapter 358.5

225

Chapter 358

631

Chapter 357.5

633

Chapter 357

411

Chapter 356.5

484

Chapter 356

205

Chapter 355.5

1468

Chapter 355

169

Chapter 354.5

1199

Chapter 354

1781

Chapter 353.5

149

Chapter 353

146

Chapter 352.5

148

Chapter 352

138

Chapter 351.5

160

Chapter 351

147

Chapter 350.5

170

Chapter 350

1620

Chapter 349.5

156

Chapter 349

136

Chapter 348.5

154

Chapter 348

136

Chapter 347.5

148

Chapter 347

138

Chapter 346

144

Chapter 345.5

141

Chapter 345

136

Chapter 344.5

154

Chapter 344

1800

Chapter 343.5

173

Chapter 343

168

Chapter 342.5

161

Chapter 342

1880

Chapter 341.5

166

Chapter 341

1784

Chapter 340.5

184

Chapter 340

182

Chapter 339.5

194

Chapter 339

150

Chapter 338.5

183

Chapter 338

169

Chapter 377.5

981

Chapter 337

217

Chapter 336.5

145

Chapter 336

149

Chapter 335.5

143

Chapter 335

138

Chapter 334.5

129

Chapter 334

135

Chapter 333.5

1411

Chapter 333

140

Chapter 332.5

0

Chapter 332

1298

Chapter 331.5

157

Chapter 331

165

Chapter 330.5

171

Chapter 330

1290

Chapter 329.5

170

Chapter 329

168

Chapter 328.5

165

Chapter 328

155

Chapter 327.5

1483

Chapter 327

189

Chapter 326.5

168

Chapter 326

151

Chapter 325.5

166

Chapter 325

175

Chapter 324.5

191

Chapter 324

196

Chapter 323.5

187

Chapter 323

197

Chapter 332.5

252

Chapter 322

1144

Chapter 321.5

191

Chapter 321

1536

Chapter 320.5

179

Chapter 320

994

Chapter 319.5

473

Chapter 319

192

Chapter 318.5

1752

Chapter 318

178

Chapter 317.5

1271

Chapter 317

293

Chapter 316.5

212

Chapter 316

208

Chapter 315.5

275

Chapter 315

1563

Chapter 314.5

237

Chapter 314

237

Chapter 313.5

254

Chapter 313

303

Chapter 312.5

232

Chapter 312

199

Chapter 311.5

1424

Chapter 311

206

Chapter 310.5

225

Chapter 310

1120

Chapter 309.5

1229

Chapter 309

216

Chapter 308.5

208

Chapter 308

246

Chapter 307.5

235

Chapter 307

232

Chapter 306.5

223

Chapter 306

237

Chapter 305.5

270

Chapter 305

178

Chapter 304.5

234

Chapter 304

233

Chapter 303.5

265

Chapter 303

283

Chapter 302.5

278

Chapter 302

225

Chapter 301.5

246

Chapter 301

216

Chapter 300.5

258

Chapter 300

224

Chapter 299.5

275

Chapter 299

250

Chapter 298.5

251

Chapter 298

229

Chapter 297.5

203

Chapter 297

242

Chapter 296.5

246

Chapter 296

218

Chapter 295.5

220

Chapter 295

230

Chapter 294.5

280

Chapter 294

223

Chapter 293.5

250

Chapter 293

231

Chapter 292.5

254

Chapter 292

252

Chapter 291.5

244

Chapter 291

184

Chapter 290.5

178

Chapter 290

9815

Chapter 289.5

369

Chapter 289

351

Chapter 288.5

346

Chapter 288

379

Chapter 287.5

451

Chapter 287

435

Chapter 286.5

451

Chapter 286

388

chapter 285.5

410

chapter 285

372

Chapter 284

447

Chapter 283.5

460

chapter 283

408

chapter 282.5

1862

chapter 282

1902

Chapter 281.5

485

Chapter 281

438

Chapter 280.5

433

Chapter 280

421

Chapter 279.5

1997

Chapter 279

442

Chapter 278.5

458

Chapter 278

441

Chapter 277.5

322

Chapter 277

411

Chapter 276.5

441

Chapter 276

432

Chapter 275.5

359

Chapter 275

406

Chapter 274.5

419

Chapter 274

389

chapter 273.5

350

chapter 273

245

Chapter 272.5

582

Chapter 272

510

Chapter 271.5

452

chapter 271

433

chapter 270.5

307

chapter 270

299

chapter 269.5

297

chapter 269

3425

chapter 268.5

3414

chapter 268

250

chapter 267.5

243

chapter 267

279

chapter 266.5

3402

chapter 266

249

chapter 265.5

257

chapter 265

267

chapter 264.5

257

chapter 264

234

chapter 263.5

249

chapter 263

257

chapter 262.5

250

chapter 262

214

chapter 261.5

246

chapter 261

254

chapter 260.5

246

chapter 260

288

chapter 259.5

3381

chapter 259

208

chapter 258.5

3359

chapter 258

238

chapter 257.5

212

chapter 257

234

chapter 256.2

3416

chapter 256

188

chapter 255.5

208

chapter 255

197

chapter 254.5

183

chapter 254

193

chapter 253.5

3323

chapter 253

201

chapter 252.5

214

chapter 252

206

chapter 251.5

3317

chapter 251

226

chapter 250.5 fix

178

chapter 250

209

chapter 249.5

3330

chapter 249

198

chapter 248.5

177

chapter 248

186

chapter 247.5

3334

chapter 247

219

chapter 246.5

165

chapter 246

196

chapter 245.5

3357

chapter 245

3327

chapter 244.5

166

chapter 244

223

chapter 243.5

3321

chapter 243

195

chapter 242.5

169

chapter 242

179

chapter 241.5

3310

chapter 241

180

chapter 240.5

171

chapter 240

172

chapter 239.5

189

chapter 239

179

chapter 238.5

224

chapter 238

211

chapter 237.5

3317

chapter 237

198

chapter 236.5

213

chapter 236

181

chapter 235.5

218

chapter 235

171

chapter 234.5

172

chapter 234

236

chapter 233.5

3311

chapter 233

179

chapter 232.5

218

chapter 232

168

chapter 231.5

184

chapter 231

174

chapter 230.5

264

chapter 230

175

chapter 229.5

165

chapter 229

168

chapter 228.5

160

chapter 228

160

chapter 227.5

313

chapter 227

211

chapter 226.5

263

chapter 226

264

chapter 225.5

285

chapter 225

330

chapter 224.5

263

chapter 224

266

chapter 223.5

247

chapter 223

325

chapter 222.5

274

chapter 222

311

chapter 221

295

chapter 220.5

297

chapter 220

293

chapter 219.5

307

chapter 219

297

chapter 218.5

274

chapter 218

277

chapter 217.5

282

chapter 217

285

chapter 216.5

284

chapter 216

312

chapter 215.5

277

chapter 215

293

chapter 214.5

296

chapter 214

316

chapter 213.5

290

chapter 213

306

chapter 212.5

335

Chapter 212

167

chapter 211.5

514

Chapter 211

168

Chapter 210.5

147

Chapter 210

159

Chapter 209.5

1267

Chapter 209

154

Chapter 208.5

145

Chapter 208

1155

Chapter 207.5

144

Chapter 207

150

Chapter 206.5

1394

chapter 206

142

chapter 205

24259

chapter 204

654

chapter 203

404

chapter 202

453

chapter 201

583

chapter 200

483

chapter 199

334

chapter 198

440

chapter 197

510

chapter 196

469

chapter 195

453

chapter 194

437

chapter 193

432

chapter 192

550

chapter 191

449

chapter 190

411

chapter 189

464

chapter 188

438

chapter 187

580

chapter 186

20317

chapter 185

19376

chapter 184

20640

Chapter 183

19649

Chapter 182

20702

Chapter 181

22551

Chapter 180

21499

chapter 179

22490

chapter 178

22806

chapter 177

20567

Chapter 176

22674

Chapter 175

21526

Chapter 174

22956

Chapter 173

23162

Chapter 172

24439

Chapter 171

25245

Chapter 170

26332

Chapter 169

18878

Chapter 168

19800

Chapter 167

25710

Chapter 166

20449

Chapter 165

11994

Chapter 164

9984

Chapter 163

22741

Chapter 162

22877

chapter 161

18694

Chapter 160

19784

Chapter 159

18698

Chapter 158

14835

Chapter 157

20627

Chapter 156

19149

Chapter 155

578

Chapter 154

402

Chapter 153

538

Chapter 152

365

Chapter 151

439

Chapter 150

466

Chapter 149

468

Chapter 148

513

Chapter 147

447

Chapter 146

600

Chapter 145

317

Chapter 144

416

Chapter 143

434

Chapter 142

369

Chapter 141

305

Chapter 140

458

Chapter 139

686

Chapter 138

489

Chapter 137

639

Chapter 136

635

Chapter 135

609

Chapter 134

482

Chapter 133

628

Chapter 132

441

Chapter 131

560

Chapter 130

663

Chapter 129

566

Chapter 128

561

Chapter 127

576

Chapter 126

428

Chapter 125

596

Chapter 124

515

Chapter 123

512

Chapter 122

580

Chapter 121

598

Chapter 120

429

Chapter 119

489

Chapter 118

492

Chapter 117

597

Chapter 116

486

Chapter 115

546

Chapter 114

463

Chapter 113

452

Chapter 112

517

Chapter 111

499

Chapter 110

515

Chapter 109

498

Chapter 108

379

Chapter 107

478

Chapter 106

516

Chapter 105

487

Chapter 104

440

Chapter 103

484

Chapter 102

433

Chapter 101

494

Chapter 100

550

Chapter 99

37514

Chapter 98

30359

Chapter 97

38116

Chapter 96

33130

Chapter 95

40509

Chapter 94

34349

Chapter 93

42064

Chapter 92

34318

Chapter 91

53683

Chapter 90

43185

Chapter 89

44227

Chapter 88

37502

Chapter 87

44976

Chapter 86

37228

Chapter 85

47950

Chapter 84

38168

Chapter 83

52141

Chapter 82

49176

Chapter 81

50142

Chapter 80

48833

Chapter 79

49241

Chapter 78

62281

Chapter 77

52089

Chapter 76

59380

Chapter 75

49419

Chapter 74

65093

Chapter 73

49861

Chapter 72

56321

Chapter 71

65785

Chapter 70

58692

Chapter 69

57921

Chapter 68

57682

Chapter 67

62171

Chapter 66

74548

Chapter 65

61631

Chapter 64

52765

Chapter 63

52600

Chapter 62

52489

Chapter 61

52978

Chapter 60

53904

Chapter 59

53970

Chapter 58

56206

Chapter 57

63104

Chapter 56

55792

Chapter 55

53078

Chapter 54

56601

Chapter 53

58223

Chapter 52

54881

Chapter 51

55575

Chapter 50

55867

Chapter 49

55084

Chapter 48

54568

Chapter 47

54916

Chapter 46

56740

Chapter 45

55269

Chapter 44

53774

Chapter 43

57770

Chapter 42

56137

Chapter 41

62236

Chapter 40

58388

Chapter 39

53625

Chapter 38

54940

Chapter 37

58042

Chapter 36

54783

Chapter 35

55711

Chapter 34

64131

Chapter 33

63404

Chapter 32

59637

Chapter 31

64571