Đăng nhập

Tối Cường Thăng Cấp

Tối Cường Thăng Cấp

[ Cập nhật lúc: 08:54 25/11/2021 ]

90547 Lượt xem

Đang tiến hành

9.3 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!

Danh sách chương

Chapter 274

33

Chapter 273

66

Chapter 272

60

Chapter 271

43

Chapter 270

1075

Chapter 269

2552

Chapter 268

1437

Chapter 267

1666

Chapter 266

40

Chapter 265

36

Chapter 264

37

Chapter 263

36

Chapter 262

39

Chapter 261

58

Chapter 260

51

Chapter 259

39

Chapter 258

37

Chapter 257

37

Chapter 256

40

Chapter 255

18

Chapter 254

22

Chapter 253

48

Chapter 252

45

Chapter 251

40

Chapter 250

44

Chapter 249

52

Chapter 248

830

Chapter 247

53

Chapter 246

806

Chapter 245

57

Chapter 244

71

Chapter 243

850

Chapter 242

85

Chapter 241

979

Chapter 240

52

Chapter 239

1207

Chapter 238

1235

Chapter 237

1358

Chapter 236

58

Chapter 235

62

Chapter 234

1657

Chapter 233

62

Chapter 232

83

Chapter 231

26

Chapter 230

1120

Chapter 229

82

Chapter 228

33

Chapter 227

1103

Chapter 226

69

Chapter 225

75

Chapter 224

102

Chapter 223

84

Chapter 222

129

Chapter 221

1362

Chapter 220

806

Chapter 219

1088

Chapter 218

1165

Chapter 217

107

Chapter 216

123

Chapter 215

74

Chapter 214

91

Chapter 213

1499

Chapter 212

144

Chapter 211

80

Chapter 210

138

Chapter 209

126

Chapter 208

144

Chapter 207

114

Chapter 206

140

Chapter 205

134

Chapter 204

204

Chapter 203

169

Chapter 202

157

Chapter 201

149

Chapter 200

174

Chapter 199

78

Chapter 198

94

Chapter 197

151

Chapter 196

171

chapter 195

173

chapter 194

74

chapter 193

58

chapter 192

55

chapter 191

54

chapter 190

59

chapter 189

63

Chapter 188

146

chapter 187

149

chapter 186

70

chapter 185

58

chapter 184

1256

chapter 183

54

chapter 182

79

chapter 181

57

chapter 180

67

chapter 179

132

Chapter 178

205

Chapter 177

92

Chapter 176

119

Chapter 175

224

chapter 174

116

chapter 173

99

chapter 172

95

chapter 171

94

chapter 170

98

chapter 169

93

chapter 168

95

chapter 167

145

chapter 166

108

chapter 165

142

chapter 164

98

chapter 163

113

chapter 162

96

chapter 161

86

chapter 160

0

chapter 160

124

chapter 159

111

chapter 158

79

chapter 157

90

chapter 156

79

chapter 155

80

chapter 154

87

chapter 153

73

chapter 152

79

chapter 151

80

chapter 150

83

chapter 149

113

chapter 148

88

chapter 147

75

chapter 146

83

chapter 145

87

chapter 144

74

chapter 143

70

chapter 142

80

chapter 141

109

chapter 140

70

chapter 139

85

chapter 138

109

chapter 137

73

chapter 136

77

chapter 135

77

chapter 134

71

chapter 133

82

chapter 132

121

chapter 131

77

chapter 130

80

chapter 129

108

chapter 128

68

chapter 127

70

chapter 126

71

chapter 125

74

chapter 124

69

chapter 123

79

chapter 122

68

chapter 121

76

chapter 120

66

chapter 119

102

chapter 118

75

chapter 117

67

chapter 116

67

chapter 115

60

chapter 114

97

chapter 113

70

chapter 112

67

chapter 111

61

chapter 110

65

chapter 109

65

chapter 108

72

chapter 107

58

chapter 106

93

chapter 105

69

chapter 104

62

chapter 103

68

chapter 102

104

chapter 101

59

chapter 100

57

chapter 99

60

chapter 98

63

chapter 97

67

chapter 96

52

chapter 95

53

chapter 94

56

chapter 93

53

chapter 92

90

chapter 91

59

chapter 90

56

chapter 89

52

chapter 88

60

chapter 87

67

chapter 86

111

chapter 85

69

chapter 84

65

chapter 83

82

chapter 82

58

chapter 81

73

chapter 80

62

chapter 79

114

chapter 78

78

chapter 77

107

chapter 76

62

chapter 75

58

chapter 74

69

chapter 73

113

chapter 72

102

chapter 71

103

chapter 70

74

chapter 69

70

chapter 68

116

chapter 67

77

chapter 66

67

chapter 65

63

chapter 64

110

chapter 63

67

chapter 62

72

chapter 61

66

chapter 60

72

chapter 59

81

chapter 58

67

chapter 57

63

chapter 56

62

chapter 55

111

chapter 54

71

chapter 53

68

chapter 52

70

chapter 51

72

chapter 50

75

chapter 49

72

chapter 48

70

chapter 47

69

chapter 46

967

chapter 45

72

chapter 44

63

chapter 43

72

chapter 42

77

chapter 41

97

chapter 40

63

chapter 39

1758

chapter 38

75

chapter 37

73

chapter 36

111

chapter 35

68

chapter 34

81

chapter 33

69

chapter 32

108

chapter 31

76

chapter 30

82

chapter 29

1797

chapter 28

71

chapter 27

108

chapter 26

73

chapter 25

125

chapter 24

72

chapter 23

83

chapter 22

76

chapter 21

1477

chapter 20

90

chapter 19

81

chapter 18

123

chapter 17

119

chapter 16

98

chapter 15

83

chapter 14

1188

chapter 13

86

chapter 12

146

chapter 11

279

chapter 10

1297

chapter 9

584

chapter 8

580

chapter 7

549

chapter 6

531

chapter 5

575

chapter 4

1963

chapter 3

2663

chapter 2

3206

chapter 1

3924

0 bình luận