Đăng nhập

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

[ Cập nhật lúc: 04:22 30/11/2021 ]

2277459 Lượt xem

Đang tiến hành

6.3 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

Chapter 439

62

Chapter 438

89

Chapter 437

108

Chapter 436

96

Chapter 435

130

Chapter 434

107

Chapter 433

1468

Chapter 432

1411

Chapter 431

884

Chapter 430

177

Chapter 429

70

Chapter 428

77

Chapter 427

1029

Chapter 426

61

Chapter 425

52

Chapter 424

68

Chapter 423

64

Chapter 422

63

Chapter 421

79

Chapter 420

63

Chapter 419

1207

Chapter 418

55

Chapter 417

1739

Chapter 416

54

Chapter 415

55

Chapter 414

40

Chapter 413

55

Chapter 412

52

Chapter 411

1203

Chapter 410

58

Chapter 409

1828

Chapter 408

50

Chapter 407

68

Chapter 406

64

Chapter 405

53

Chapter 404

47

Chapter 403

76

Chapter 402

1822

Chapter 401

64

Chapter 400

58

Chapter 399

1697

Chapter 398

77

Chapter 397

77

Chapter 306

0

Chapter 395

94

Chapter 394

1529

Chapter 393

94

Chapter 392

111

Chapter 391

69

Chapter 390

75

Chapter 389

909

Chapter 388

67

Chapter 387

99

Chapter 386

88

Chapter 385

1276

Chapter 384

82

Chapter 383

78

Chapter 382

854

Chapter 381

79

Chapter 380

87

Chapter 379

82

Chapter 378

61

Chapter 377

75

Chapter 376

102

Chapter 375

78

Chapter 374

1628

Chapter 373

60

Chapter 372

0

Chapter 372

137

Chapter 371

115

Chapter 370

111

Chapter 369

73

Chapter 368

102

Chapter 367

89

Chapter 366

88

Chapter 365

78

Chapter 364

105

Chapter 363

210

Chapter 362

83

Chapter 361

83

Chapter 360

136

Chapter 359

136

Chapter 358

1421

Chapter 357

816

Chapter 356

100

Chapter 355

137

Chapter 354

171

Chapter 353

142

Chapter 352

1019

Chapter 351

1517

Chapter 350

138

Chapter 349

111

Chapter 348

120

Chapter 347

87

Chapter 346

85

Chapter 345

74

Chapter 344

108

Chapter 343

103

Chapter 342

79

Chapter 341

103

Chapter 340

108

Chapter 339

101

Chapter 338

114

Chapter 337

89

Chapter 336

87

Chapter 335

89

Chapter 334

83

Chapter 333

93

Chapter 332

134

Chapter 331

110

Chapter 330

103

Chapter 329

121

Chapter 328

106

Chapter 327

95

Chapter 326

92

Chapter 325

82

Chapter 324

78

Chapter 323

94

Chapter 322

106

Chapter 321

107

Chapter 320

110

Chapter 319

113

Chapter 318

90

Chapter 317

133

Chapter 316

101

Chapter 315

110

chapter 314

105

chapter 313

99

chapter 312

93

chapter 311

101

chapter 310

94

chapter 309

97

chapter 308

93

chapter 307

111

Chapter 306

165

Chapter 305

117

Chapter 304

101

Chapter 303

102

Chapter 302

108

Chapter 301

103

Chapter 300

109

Chapter 299

97

Chapter 298

100

chapter 297

111

chapter 296

97

Chapter 295

104

chapter 294

89

chapter 293

110

Chapter 292

111

Chapter 291

97

Chapter 290

113

Chapter 289

118

Chapter 288

88

Chapter 287

78

Chapter 286

102

Chapter 285

96

Chapter 284

90

Chapter 283

94

Chapter 282

91

Chapter 281

116

Chapter 280

102

Chapter 279

117

Chapter 278

87

chapter 277

104

chapter 276

115

Chapter 275

103

chapter 274

109

chapter 273

98

chapter 272

97

chapter 271

100

chapter 270

94

chapter 269

87

chapter 268

103

chapter 267

98

chapter 266

95

chapter 265

89

chapter 264

88

chapter 263

94

chapter 262

80

chapter 261

96

chapter 260

108

chapter 259

92

chapter 258

88

chapter 257

103

chapter 256

113

chapter 255

91

chapter 254

72

chapter 253

88

chapter 252

80

chapter 251

79

chapter 250

84

chapter 249

94

chapter 248

81

chapter 247

80

chapter 246

74

chapter 245

84

chapter 244

101

chapter 243

88

chapter 242

82

chapter 241

66

chapter 240

69

chapter 239

71

chapter 238

77

chapter 237

84

chapter 236

71

chapter 235

83

chapter 234

73

chapter 233

66

chapter 232

74

chapter 231 fix

79

chapter 230

81

chapter 229

79

chapter 228

67

chapter 227

63

chapter 226

84

chapter 225

71

chapter 224

65

chapter 223

74

chapter 222

64

chapter 221

68

chapter 220

61

chapter 219

68

chapter 218

79

chapter 217

66

chapter 216

65

chapter 215

73

chapter 214

76

chapter 213

61

chapter 212

66

chapter 211

69

chapter 210

72

chapter 209

69

chapter 208

69

chapter 207

76

chapter 206

68

chapter 205

64

chapter 204

72

chapter 203

71

chapter 202

77

chapter 201

77

chapter 200

70

chapter 199

64

chapter 198

70

chapter 197

62

chapter 196

75

chapter 195

71

chapter 194

66

chapter 193

73

chapter 192

75

chapter 191

73

chapter 190

70

chapter 189

74

chapter 188

78

chapter 187

75

chapter 186

72

chapter 185

86

chapter 184

77

chapter 183

73

chapter 182

70

chapter 181

73

chapter 180

68

chapter 179

78

chapter 178

79

chapter 177

79

chapter 176

69

chapter 175

70

chapter 174

63

chapter 173

78

chapter 172

64

chapter 171

70

chapter 170

71

chapter 169

64

chapter 168

63

chapter 167

85

chapter 166

73

chapter 165

73

chapter 164

72

chapter 163

78

chapter 162

63

chapter 161

83

chapter 160

72

chapter 159

75

chapter 158

82

chapter 157

79

chapter 156

75

chapter 155

67

chapter 154

71

chapter 153

83

chapter 152

70

chapter 151

75

chapter 150

78

chapter 149

82

chapter 148

68

chapter 147

68

chapter 146

90

chapter 145

99

chapter 144

82

chapter 143

82

chapter 142

122

chapter 141

142

chapter 140

184

chapter 139

133

chapter 138

108

chapter 137

151

chapter 136

171

chapter 135

96

chapter 134

110

chapter 133

122

chapter 132

126

chapter 131

117

chapter 130

151

chapter 129

120

chapter 128

120

chapter 127

139

chapter 126

133

chapter 125

141

chapter 124

141

chapter 123

128

chapter 122

120

chapter 121

130

chapter 120

230

chapter 119

130

chapter 118

116

chapter 117

130

chapter 116

111

chapter 115

109

chapter 114

124

chapter 113

107

chapter 112

114

chapter 111

141

chapter 110

124

chapter 109

188

chapter 108

11181

chapter 107

10335

chapter 106

11532

chapter 105

11750

chapter 104

11991

chapter 103

12248

chapter 102

12876

chapter 101

12870

chapter 100

14191

chapter 99

13265

chapter 98

15654

chapter 97

14261

chapter 96

15508

chapter 95

14214

chapter 94

13654

chapter 93

13861

chapter 92

12784

chapter 91

13890

chapter 90

15696

chapter 89

13776

Chapter 88

14416

Chapter 87

14625

Chapter 86

14987

Chapter 85

15296

Chapter 84

17168

Chapter 83

17003

Chapter 82

14304

Chapter 81

16115

Chapter 80

15850

Chapter 79

16465

Chapter 78

14493

Chapter 77

15059

Chapter 76

14643

Chapter 75

13843

Chapter 74

14370

Chapter 73

14779

Chapter 72

13269

Chapter 71

14398

Chapter 70

15595

Chapter 69

14855

Chapter 68

14158

Chapter 67

15036

chapter 66

18338

chapter 65

12978

chapter 64

13697

chapter 63

12262

chapter 62

11854

chapter 61

14353

chapter 60

15273

chapter 59

11647

chapter 58

13512

chapter 57

14427

chapter 56

11275

chapter 55

11417

chapter 54

13417

chapter 53

12052

chapter 52

11080

chapter 51

14164

chapter 50

12566

chapter 49

11462

chapter 48

14420

chapter 47

11811

chapter 46

11772

chapter 45

14526

chapter 44

12673

chapter 43

11639

chapter 42

19783

chapter 41

12832

chapter 40

12251

chapter 39

14322

chapter 38

12001

chapter 37

11614

chapter 36

15049

Chapter 35

13889

Chapter 34

12874

Chapter 33

16030

Chapter 32

13177

Chapter 31

13550

Chapter 30

17364

chapter 29

12690

chapter 28

12530

chapter 27

16869

chapter 26

13670

chapter 25

14730

chapter 24

21153

chapter 23

15729

chapter 22

14825

chapter 21

18564

chapter 20

17271

Chapter 19

15805

Chapter 18

19178

Chapter 17

21473

Chapter 16

16427

Chapter 15

19874

Chapter 14

16885

Chapter 13

21891

Chapter 12

21129

Chapter 11

21425

Chapter 10

19645

Chapter 9

22522

Chapter 8

20835

Chapter 7

20073

Chapter 6

23492

Chapter 5

21824

Chapter 4

21078

Chapter 3

22798

Chapter 2

31452

Chapter 1

32288

15 bình luận

hamtruyenmoi
hamtruyenmoi Nhất đoạn đấu khí

Ad ơi em xin được đóng góp ý kiến là Ad nên để một số lời quảng cáo cho web cuối mỗi chap ví dụ như kg có quảng cáo , web mượt mà ,....... Hoặc là đặt cột mốc đủ mấy trăm views thì ra chap mới .Đó là ý kiến của em là như thế nếu như ad cảm thấy kg đủ view và kinh phí thì ad có thể nạp thẻ và mua chap để anh em còn ủng hộ chút kinh phí làm truyện ,mong ad xem xét

Trả lời
19:48 - 27/11/2021
lailamiday
lailamiday Nhất đoạn đấu khí

Tuyệt

Trả lời
18:12 - 23/11/2021
lailamiday
lailamiday Nhất đoạn đấu khí

Tuyệt

Trả lời
18:12 - 23/11/2021
lailamiday
lailamiday Nhất đoạn đấu khí

Tuyệt

Trả lời
18:12 - 23/11/2021
lailamiday
lailamiday Nhất đoạn đấu khí

Tuyệt

Trả lời
18:12 - 23/11/2021