Đăng nhập

Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

[ Cập nhật lúc: 08:47 27/11/2021 ]

8577773 Lượt xem

Đang tiến hành

9.9 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

Danh sách chương

Chapter 414

108

Chapter 413

117

Chapter 412

365

Chapter 411

130

Chapter 410

2151

Chapter 409

95

Chapter 408

231

Chapter 407

103

Chapter 406

133

Chapter 405

1856

Chapter 404

97

Chapter 403

60

Chapter 402

70

Chapter 401

95

Chapter 400

80

Chapter 399

75

Chapter 398

93

Chapter 397

63

Chapter 396

99

Chapter 395

107

Chapter 394

89

Chapter 393

1101

Chapter 392

83

Chapter 391

79

Chapter 390

85

Chapter 389

90

Chapter 388

76

Chapter 387

1021

Chapter 386

1410

Chapter 385

909

Chapter 384

99

Chapter 383

128

Chapter 382

101

Chapter 381

99

Chapter 380

138

Chapter 379

121

Chapter 378

138

Chapter 377

120

Chapter 376

107

Chapter 375

1522

Chapter 374

1041

Chapter 373

142

Chapter 372

136

Chapter 371

83

Chapter 370

119

Chapter 369

117

Chapter 368

103

Chapter 367

120

Chapter 366

85

Chapter 365

106

Chapter 364

106

Chapter 363

103

Chapter 362

97

Chapter 361

120

Chapter 360

108

Chapter 359

94

Chapter 358

91

Chapter 357

90

Chapter 356

100

Chapter 355

89

Chapter 354

91

Chapter 353

111

Chapter 352

110

Chapter 351

94

Chapter 350

96

Chapter 349

101

Chapter 348

104

Chapter 347

109

Chapter 346

115

Chapter 345

91

Chapter 344

94

Chapter 343

106

Chapter 342

82

Chapter 341

88

Chapter 340

87

chapter 339

103

chapter 338

92

chapter 337

89

chapter 336

107

chapter 335

72

chapter 334

90

chapter 333

92

chapter 332

66

chapter 331

81

chapter 330

85

chapter 329

74

chapter 328

62

chapter 327

76

chapter 326

63

chapter 325

63

chapter 324

82

chapter 323

74

chapter 322

63

chapter 321

83

chapter 320

63

chapter 319

66

chapter 318

60

chapter 317

66

chapter 316

61

chapter 315

63

chapter 314

74

chapter 313

62

chapter 312

57

chapter 311

79

chapter 310

80

chapter 309

64

chapter 308

47

chapter 307

60

chapter 306

47

chapter 305

66

chapter 304

60

chapter 303

65

chapter 302

44

chapter 301

62

chapter 300

60

chapter 299

68

chapter 298

41

chapter 297

60

chapter 296

62

chapter 295

73

chapter 294

43

chapter 293

56

chapter 292

69

chapter 291

52

chapter 290

55

chapter 289

85

chapter 288

53

chapter 287

59

chapter 286

47

chapter 285

71

chapter 284

46

chapter 283

44

chapter 282

42

chapter 281

41

chapter 280

52

chapter 279

45

chapter 278

47

chapter 277

57

chapter 276

41

chapter 275

43

chapter 274

45

chapter 273

40

chapter 272

74

chapter 271

60

chapter 270

48

chapter 269

66

chapter 268

58

chapter 267

73

chapter 266

93

chapter 265

129

chapter 264

102

chapter 263

87

chapter 262

57

chapter 261

75

chapter 260

61

chapter 259

90

chapter 258

73

chapter 257

67

chapter 256

72

chapter 255

62

chapter 254

69

chapter 253 video

65

chapter 252 video

83

chapter 251 video

52

chapter 250

110

chapter 249

47

chapter 248

64

chapter 247

84

chapter 246 video

72

chapter 245

68

chapter 244

72

chapter 243

69

chapter 242

79

chapter 241

71

chapter 240

73

chapter 239

77

chapter 238

78

chapter 237

65

chapter 236

130

chapter 235

66

chapter 234

57

chapter 233

63

chapter 232

57

chapter 231

60

chapter 230

163

chapter 229

87

chapter 228

61

chapter 227

73

chapter 226

85

chapter 225

75

chapter 224

86

chapter 223

99

Chapter 222

70

Chapter 221

82

Chapter 220

71

Chapter 219

78

Chapter 218

80

chapter 217

78

chapter 216

92

chapter 215

74

chapter 214

85

Chapter 213

67

Chapter 212

67

Chapter 211

81

Chapter 210

76

Chapter 209

73

Chapter 208

78

Chapter 207

68

Chapter 206

83

Chapter 205

116

Chapter 204

88

Chapter 203

76

Chapter 202

104

chapter 201

68

chapter 200

84

chapter 199

82

chapter 198

87

chapter 197

74

chapter 196

77

chapter 195

94

chapter 194

74

chapter 193

88

chapter 192

93

chapter 191

98

chapter 190

93

chapter 189

85

Chapter 188

69

Chapter 187

79

Chapter 186

66

Chapter 185

84

Chapter 184

64

Chapter 183

79

Chapter 182

85

Chapter 181

97

chapter 180

118

chapter 179

86

chapter 178

99

chapter 177

87

chapter 176

83

chapter 175

172

chapter 174

92

chapter 173

64

chapter 172

78

chapter 171

81

chapter 170

85

chapter 169

67

chapter 168

64

chapter 167

71

chapter 166

100

chapter 165

67

chapter 164

74

chapter 163

85

chapter 162

62

chapter 161

78

chapter 160

86

chapter 159

82

chapter 158

72

chapter 157

87

chapter 156

91

chapter 155

75

chapter 154

72

chapter 153

93

chapter 152

56

chapter 151

63

chapter 150

69

chapter 149

71

chapter 148

69

chapter 147

67

chapter 146

86

chapter 145

72

chapter 144

97

chapter 143

63

chapter 142

73

chapter 141

78

chapter 140

70

chapter 139

63

chapter 138

78

chapter 137

64

chapter 136

69

chapter 135

69

chapter 134

71

chapter 133

77

chapter 132

79

chapter 131

71

chapter 130

70

chapter 129

75

chapter 128

56

chapter 127

83

chapter 126

67

chapter 125

93

chapter 124

74

chapter 123

72

chapter 122

74

chapter 121

60

chapter 120

122

chapter 119

66

chapter 118

81

chapter 117

64

chapter 116

68

chapter 115

67

chapter 114

72

chapter 113

60

chapter 112

81

chapter 111

81

chapter 110

62

chapter 109

63

chapter 108

67

chapter 107

102

chapter 106

59

chapter 105

63

chapter 104

78

chapter 103

61

chapter 102

77

chapter 101

67

chapter 100

80

chapter 99

97

chapter 98

95

chapter 97

75

chapter 96

100

chapter 95

78

chapter 94

62

chapter 93

58

chapter 92

111

chapter 91

81

chapter 90

60

chapter 89

62

chapter 88

87

chapter 87

72

chapter 86

114

chapter 85

74

chapter 84

102

chapter 83

70

chapter 82

80

chapter 81

80

chapter 80.5

63

chapter 80

90

chapter 79

61

chapter 78

71

chapter 77

64

chapter 76

75

chapter 75

80

chapter 74

63

chapter 73

3775

chapter 72

3781

chapter 71

3774

chapter 70

3966

chapter 69

3594

chapter 68

3615

chapter 67

3601

chapter 66

3615

chapter 65

3694

chapter 64

3551

chapter 63

3561

chapter 62

3912

chapter 61

5027

chapter 60

3763

chapter 59

3504

chapter 58

3574

chapter 57

3539

chapter 56

3513

chapter 55

3460

chapter 54

3406

chapter 53

3371

chapter 52

3405

chapter 51

3494

chapter 50

3736

chapter 49

3405

chapter 48

3406

chapter 47

3576

chapter 46

3451

chapter 45

3469

chapter 44

3343

chapter 43

3342

chapter 42

3426

chapter 41

3365

chapter 40

3652

chapter 39

3423

chapter 38

3507

chapter 37

3611

chapter 36

3522

chapter 35

5258

chapter 34

4297

chapter 33

7641

chapter 32

4937

chapter 31

4853

chapter 30

8048

chapter 29

4943

chapter 28

4882

chapter 27

5270

chapter 26

7133

chapter 25

5032

chapter 24

5033

chapter 23

5156

chapter 22

6233

chapter 21

5279

chapter 20

5268

chapter 19

5016

chapter 18

5066

chapter 17

4940

chapter 16

5209

chapter 15

5112

chapter 14

8328

chapter 13

5072

chapter 12

5316

chapter 11

5688

chapter 10

6109

chapter 9

5783

chapter 8

5839

chapter 7

5876

chapter 6

5972

chapter 5

6330

chapter 4

6580

chapter 3

7447

chapter 2

8185

chapter 1

14323

3 bình luận

thanhtroll
thanhtroll Tam tinh đấu sư

.

Trả lời
15:52 - 20/11/2021
bemasamy
bemasamy Nhất đoạn đấu khí

lạ thật dùng kim tệ mở chap thì phải mở vĩnh viễn chap đó chứ sao lại có chuyện đọc lại thì bắt mở lại, há chẳng phải gian thương sao

Trả lời
12:35 - 21/08/2021
nguyenvuls
nguyenvuls Ngũ đoạn đấu khí

100 chương thì lỗi đến gần 30 chương ,đúng là mấy chương k mất tiền có khác

Trả lời
17:16 - 23/06/2021