Đăng nhập

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

[ Cập nhật lúc: 11:47 26/11/2021 ]

33808066 Lượt xem

Đang tiến hành

5.2 (6 người đã đánh giá)

Nội dung

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong
Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...
Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...
Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Danh sách chương

Chapter 355.5

422

Chapter 355

1099

Chapter 354.5

1409

Chapter 354

480

Chapter 353.5

655

Chapter 353

2710

Chapter 352.5

638

Chapter 352

253

Chapter 351.5

210

Chapter 351

199

Chapter 350.5

1596

Chapter 350

202

Chapter 349.5

195

Chapter 349

1561

Chapter 348.5

170

Chapter 348

167

Chapter 347.5

164

Chapter 347

164

Chapter 346.5

2098

Chapter 346

178

Chapter 345.5

181

Chapter 345

173

Chapter 344.5

338

Chapter 344

250

Chapter 343.5

212

Chapter 343

1348

Chapter 342.5

1223

Chapter 342

206

Chapter 341.5

919

Chapter 341

258

Chapter 340.5

224

Chapter 340

207

Chapter 339.5

221

Chapter 339

194

Chapter 338.5

223

Chapter 338

1031

Chapter 337.5

217

Chapter 337

1216

Chapter 336.5

210

Chapter 336

202

Chapter 335.5

235

Chapter 335

270

Chapter 334.5

341

Chapter 334

238

Chapter 333.5

228

Chapter 333

209

Chapter 332.5

249

Chapter 332

1288

Chapter 331.5

149

Chapter 331

230

Chapter 330.5

248

Chapter 330

239

Chapter 329.5

1466

Chapter 329

298

Chapter 328.5

1329

Chapter 328

1094

Chapter 327.5

362

Chapter 327

1317

Chapter 326.5

356

Chapter 326

272

Chapter 325.5

428

Chapter 325

299

Chapter 324.5

1381

Chapter 324

308

Chapter 323.5

309

Chapter 323

349

Chapter 322.5

371

Chapter 321.5

418

Chapter 321

424

Chapter 320

366

Chapter 319.5

436

Chapter 319

332

Chapter 318.5

421

Chapter 318

310

Chapter 317.5

350

Chapter 317

366

Chapter 316.5

379

Chapter 316

404

Chapter 315.5

359

Chapter 315

453

Chapter 314.5

359

Chapter 314

574

Chapter 313,5

1316

Chapter 313

471

Chapter 312.5

376

Chapter 312

459

Chapter 311.5

584

Chapter 311

461

Chapter 310.5

443

Chapter 310

392

Chapter 309.5

409

Chapter 309

418

Chapter 308.5

2125

Chapter 308

360

Chapter 307.5

366

Chapter 307

401

Chapter 306.5

411

Chapter 306

406

Chapter 305.5

431

Chapter 305

548

chapter 304.5

686

chapter 304

557

Chapter 303.5

1032

Chapter 303

478

chapter 302.5

580

chapter 302

356

chapter 301.5

327

chapter 301

344

chapter 300.5

305

chapter 300

356

chapter 299.5

297

chapter 299

260

chapter 298.5

257

chapter 298

267

chapter 297.5

302

chapter 297

269

chapter 296.5

252

chapter 296

271

chapter 295.5

249

chapter 295

287

chapter 294.5

3087

chapter 294

303

chapter 293.5

226

chapter 293

235

chapter 292.5

263

chapter 292

3093

chapter 291.5

225

chapter 291

202

chapter 290.5

3055

chapter 290

238

chapter 289.5

210

chapter 289

209

chapter 288.5

258

chapter 288

245

chapter 287.5

228

chapter 287

3066

chapter 286.5

228

chapter 286

241

chapter 285.5

282

chapter 285

224

chapter 284.5

225

chapter 284

231

chapter 283.5

201

chapter 283

281

chapter 282.5

221

chapter 282

253

chapter 281.5

145

chapter 281

136

chapter 280.5

131

chapter 280

137

chapter 279.5

126

chapter 279

131

chapter 278.5

123

chapter 278

126

chapter 277.5

139

chapter 277

128

chapter 276.5

142

chapter 276

99

chapter 275.5

129

chapter 275

176

chapter 274.5

138

chapter 274

146

chapter 273.5

119

chapter 273

157

chapter 272.5

142

chapter 272

154

chapter 271.5

151

chapter 271

149

chapter 270.5

149

chapter 270

154

chapter 269.5

144

chapter 269

182

chapter 268.5

254

chapter 268

432

chapter 267.5 video

242

chapter 267 video

251

chapter 266.5 video

204

chapter 266 video

194

chapter 265.5

258

chapter 265

207

chapter 264.5

205

chapter 264

191

chapter 263.5

215

chapter 263

216

chapter 262.5 video

230

chapter 262

242

chapter 261.5 video

198

chapter 261

246

chapter 260.5

255

chapter 260

237

chapter 259.5

207

chapter 259

205

chapter 258.5

240

chapter 258

202

chapter 257.5

248

chapter 257

265

chapter 256.5

228

chapter 256

219

chapter 255.5

210

chapter 255

227

chapter 254.5

198

chapter 254

200

chapter 253.5 video

206

chapter 253

198

chapter 252.5

204

chapter 252

276

chapter 251.5

226

chapter 251

218

chapter 250.5

261

chapter 250

252

chapter 249.5

387

chapter 249

32882

chapter 248.5

32370

Chapter 248

32344

chapter 247.5

31000

Chapter 247

33195

Chapter 246.5

33795

Chapter 246

35536

Chapter 245.5

32741

Chapter 245

33092

Chapter 244.5

32848

chapter 244

33883

chapter 243.5

33510

chapter 243

31470

Chapter 242.5

34580

Chapter 242

35332

Chapter 241.5

34120

Chapter 241

40167

Chapter 240.5

39961

Chapter 240

42943

Chapter 239.5

39751

Chapter 239

41999

Chapter 238.5

23890

Chapter 238

45754

Chapter 237.5

43759

Chapter 237

39236

chapter 236

45712

chapter 235

41153

chapter 234

36838

chapter 233

39087

chapter 232

38194

chapter 231

39802

Chapter 230

54452

Chapter 229

50422

Chapter 228

45384

Chapter 227

54609

Chapter 226

44496

Chapter 225

50975

Chapter 224

46203

Chapter 223.5

44267

Chapter 223

32455

Chapter 222,5

33210

Chapter 222

45807

Chapter 221.5

27787

Chapter 221

36080

Chapter 220.5

48517

Chapter 220

33127

Chapter 219.5

35138

Chapter 219

47719

Chapter 218.5

29868

Chapter 218

36842

Chapter 217.5

58222

Chapter 217

32271

Chapter 216.5

32685

Chapter 216

54547

Chapter 215.5

37160

Chapter 215

50893

Chapter 214.5

36050

Chapter 214

35855

Chapter 213

50677

Chapter 212

49851

Chapter 211

38236

Chapter 210

58312

Chapter 209

42266

Chapter 208

60508

Chapter 207

43401

Chapter 206

60974

Chapter 205.5

41189

Chapter 205

54159

Chapter 204.5

46041

Chapter 204

48893

Chapter 203.5

47877

Chapter 203

48534

Chapter 202.5

47632

Chapter 202

56043

Chapter 201.5

51402

Chapter 201

55563

Chapter 200.5

55459

Chapter 200

64490

Chapter 199.5

55140

Chapter 199

56842

Chapter 198.5

63291

Chapter 198

75995

Chapter 197.5

60280

Chapter 197

58999

Chapter 196.5

59404

Chapter 196

69598

Chapter 195.5

69122

Chapter 195

50766

Chapter 194.5

62614

Chapter 194

65335

Chapter 193

84364

Chapter 192

74440

Chapter 191

75901

Chapter 190

78834

Chapter 189 full

80677

Chapter 188.5

67926

Chapter 188

68510

Chapter 187.5

70204

Chapter 187

70383

Chapter 186.5

66235

Chapter 186

72659

Chapter 185.5

79701

Chapter 185

90070

Chapter 184.5

62770

Chapter 184

64983

Chapter 183.5

67072

Chapter 183

68076

Chapter 182.5

71358

Chapter 182

65025

Chapter 181

77323

Chapter 180.5

72714

Chapter 180

83907

Chapter 179.5

80145

Chapter 179

80579

Chapter 178

80440

Chapter 177.5

70798

Chapter 177

76025

Chapter 176.5

74076

Chapter 176

76363

Chapter 175.5

84909

Chapter 175

76766

Chapter 174.5

72256

Chapter 174

70039

Chapter 173.5

71248

Chapter 173

86955

Chapter 172.5

115407

Chapter 172

79186

Chapter 171.5

7055

Chapter 171

73388

Chapter 170.5

85566

Chapter 170

80334

Chapter 169.5

76671

Chapter 169

104503

Chapter 168.5

115906

Chapter 168

85373

Chapter 167.5

109409

Chapter 167

108780

Chapter 166.5

90411

Chapter 166

73188

Chapter 165.5

72587

Chapter 165

77759

Chapter 164.5

80613

Chapter 164

81766

Chapter 163.5

72615

Chapter 163

72995

Chapter 162.5

84235

Chapter 162

123531

Chapter 161.5

92070

Chapter 161

88036

Chapter 160.5

87519

Chapter 160

101430

Chapter 159.5

4593

Chapter 159

83876

Chapter 158.5

4510

Chapter 158

83021

Chapter 157.5

4622

Chapter 157

93301

Chapter 156.5

5450

Chapter 156

90074

Chapter 155.5

4612

Chapter 155

88439

Chapter 154.5

4420

Chapter 154

87818

Chapter 153.5

4612

Chapter 153

82329

Chapter 152.5

4823

Chapter 152

96656

Chapter 151.5

4678

Chapter 151

95630

Chapter 150.5

4901

Chapter 150

102584

Chapter 149.5

4623

Chapter 149

104345

Chapter 148.5

4619

Chapter 148

87585

Chapter 147.5

4595

Chapter 147

104861

Chapter 146.5

80688

Chapter 146

98595

Chapter 145.5

102703

Chapter 145

106480

Chapter 144.5

98157

Chapter 144

100130

Chapter 143

103938

Chapter 142.5

7570

Chapter 142

94148

Chapter 141.5

7733

Chapter 141

91011

Chapter 140.5

5653

Chapter 140

111782

Chapter 139.5

5477

Chapter 139

90234

Chapter 138.5

5416

Chapter 138

92048

Chapter 137.5

5164

Chapter 137

93900

Chapter 136.5

91909

Chapter 136

93127

Chapter 135.5

86622

Chapter 135

86095

Chapter 134.5

84702

Chapter 134

87527

Chapter 133.5

84295

Chapter 133

85975

Chapter 132.5

82189

Chapter 132

84575

Chapter 131.5

81838

Chapter 131

85296

Chapter 130.5

91182

Chapter 130

96754

Chapter 129.5

0

Chapter 129

101459

Chapter 128.5

9990

Chapter 128

102720

Chapter 127.5

10966

Chapter 127

105010

Chapter 126.5

20151

Chapter 126

98031

Chapter 125.5

5773

Chapter 125

99614

Chapter 124.5

98390

Chapter 124

101310

Chapter 123.5

100854

Chapter 123

99085

Chapter 122.5

5691

Chapter 122

97684

Chapter 121.5

5286

Chapter 121

99782

Chapter 120.5

5702

Chapter 120

114597

Chapter 119.5

5536

Chapter 119

105421

Chapter 118.5

4942

Chapter 118

112224

Chapter 117.5

5326

Chapter 117

105212

Chapter 116.5

4828

Chapter 116

111458

Chapter 115.5

4820

Chapter 115

110324

Chapter 114.5

4909

Chapter 114

103685

Chapter 113.5

5080

Chapter 113

114437

Chapter 112.5

5211

Chapter 112

130385

Chapter 111

113199

Chapter 110.5

5128

Chapter 110

108437

Chapter 109.5

4749

Chapter 109

103231

Chapter 108.5

4778

Chapter 108

110714

Chapter 107.5

5063

Chapter 107

116017

Chapter 106.5

5224

Chapter 106

116183

Chapter 105.5

5067

Chapter 105

117261

Chapter 104.5

5205

Chapter 104

114151

Chapter 103.5

5703

Chapter 103

115385

Chapter 102.5

4987

Chapter 102

118871

Chapter 101.5

5029

Chapter 101

118290

Chapter 100.5

5093

Chapter 100

122228

Chapter 99.5

4961

Chapter 99

114925

Chapter 98.5

5200

Chapter 98

111891

Chapter 97.5

5049

Chapter 97

120215